Birinci basamak sağlık hizmeti

Sağlık Bakanlığının tanımına göre “Birinci basamak sağlık hizmeti, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumudur.”

Bakınız: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ailehekimligi/birinci-basamak-sa%C4%9Fl%C4%B1k-hizmetleri.html

Bizim bildiğimiz tabiriyle aile hekimliği uygulaması da denilebilir. COVID-19 sürecinde hastalarla ilk karşılaşan bu hekim grubu ile ilgili olarak TTB’nin Aile hekimliği kolu, hazırladığı rehberle çalışanların sahada yalnız kalmaması için önerilerde bulunmuştur. Yeterli kalite ve sayıda kişisel koruyucu ekipmanların temini,  sağlık çalışanlarına test yapılması, Sağlık Bakanlığının kurulacak bir sistem aracılığıyla hastalar hakkında bilgilendirilmesi, sağlık yönetici ve çalışanları arasında yeterli iletişimin sağlanması gibi maddeler içermektedir. 

Ayrıntılar için bakınız: https://www.ttb.org.tr/kollar/covid19/yazdir.php?Tablo=tbl_haber&Guid=cc04f5da-7bd8-11ea-a12d-7aee3f6e69c5