Epidemi

Pandemi’nin küçüğü, sınırlı bir bölgede yayılmışı, az emperyalisti, Pandemi küreselciyse Epidemi yerelci ve ulusalcıdır. Bunların bir de daha küçükleri vardır: Endemi. Sınırlı bir bölgede yaygınlık kazanan salgın anlamında kullanılır, oysa biz daha çok sadece bir yörede yetişen (ve başka yerde yetişmeyen) bitki türlerinin isminin başına getirildiğini düşünürdük. 17 YY.’ın başlarında sıfat olarak Fransızca, épidémie’den gelen épidémique sözcüğünden türetilmiştir. Buraya da Yunanca “hastalığın yayılması” anlamındaki epidēmios sözcüğünden türetilen epidēmia’dan geçmiştir. Epi (yaygın) ve dēmos‘un (halk) birleşmesinden oluşmuştur. Çeşitli kültürlerde bu salgın hastalıklarının tanrıları bile mevcut: Reseph, Apollon, Weh Shen, Vejovis, Sopona, Xipe Totek, Bogoma Han gibi… 

Epi Latincede yan/yatay anlamına gelir. Bu kelime de “Yan Yattık” -bazen- anlamına gelir.